El paisatge sonor del Tirant lo Blanc

 

Juanma Ferrando Cuña

 

Resum

El concepte de paisatge sonor ens ofereix una aproximació epistemològica que permet una nova manera d’entendre el fenomen musical en un context històric i sociocultural determinat. En el present article s’aplica aquest enfocament metodològic a la novel·la Tirant lo Blanc, de Joanot Martorell. Al llarg del text s’analitzen les relativament escasses referències tant a instruments musicals com a contextos i situacions on la música assumeix un paper més o menys significatiu. S’agrupen els instruments musicals segons la classificació d’alt i baixos, i s’assenyalen els seus usos i funcions a partir del testimoni literari. Igualment, es tracta de determinar el paper de la música vocal, tant sacra com profana, a la novel·la, tot i les exigües al·lusions a aquest tipus de repertori. Per últim, es mostra la importància de les obres literàries com a fonts d’informació per a l’estudi de la música, ja que ens aporten informació sobre el fenomen musical en un moment històric concret, però, i sobretot, ens aproximen a l’experiència subjectiva musical del seu autor, en aquest cas Joanot Martorell.

Paraules clau: Paisatge sonor; Tirant lo Blanc; literatura; música instrumental; música vocal

 

Resumen

El concepto de paisaje sonoro nos ofrece una aproximación epistemológica que permite una nueva manera de entender el fenómeno musical en un contexto histórico y sociocultural determinados. En el presente artículo se aplica este enfoque metodológico a la novela Tirant lo Blanc, de Joanot Martorell. A lo largo del texto de analizan las relativamente escasas referencias tanto a los instrumentos musicales como a aquellos contextos i situaciones en los cuales la música asume un papel más o menos significativo. Se agrupan los instrumentos musicales siguiendo la clasificación de altos y bajos, y se señalan sus usos y funciones a partir de los testimonios literarios. Igualmente, se trata de determinar el papel de la música vocal, tanto sacra como profana, en la novela a pesar de las exiguas alusiones que se hacen a este tipo de repertorio. Por último, se muestra la importancia de las obras literarias como fuentes de información para el estudio de la música, ya que nos aportan información sobre el fenómeno musical en un momento histórico concreto y, además, nos aproximan a la experiencia subjetiva musical del propio autor, en este caso Joanot Martorell.

Palabras clave: Paisaje sonoro; Tirant lo Blanc; literatura; música instrumental; música vocal

 

LEER ARTÍCULO COMPLETO: El paisatge sonor del Tirant lo Blanc

 

 

Sé el primero en comentar

Dejar una contestacion

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.


*