LA PRESENCIA MUSICAL EN EL CUBISMO SINTÉTICO DE JUAN GRIS  

 

Anna Mollà Aliaga

 

Resum

 

En aquest article científic, es pretén analitzar la relació existent entre Juan Gris ­pintor cubista de la primera meitat del segle XX– i la música. S’observen els instruments musicals que apareixen en una selecció prèviament realitzada dels seus quadres i s’estudia l’evolució cronològica de les partitures que l’autor plasma a les seves obres. Prèviament, es contextualitza l’autor en un període històric de grans canvis, en un moviment artístic amb una estètica determinada –el cubisme– i en una ciutat en plena efervescència: París. El cubisme constitueix un canvi dràstic en la forma de concebre l’art i Juan Gris n’és partícep, unint més si és possible la música amb l’art plàstic. Moltes de les seves obres contenen elements musicals, que poder ser semblants –unes vegades més i altres menys– als objectes del món sensible que representen.

 

Paraules clau: art plàstic; cubisme; cubisme sintètic; Juan Gris; música; elements musicals; instruments; partitures.

 

 

Resumen

 

En este artículo científico, se pretende analizar la relación existente entre Juan Gris –pintor cubista de la primera mitad del siglo XX– y la música. Se observan los instrumentos musicales que aparecen en una selección previamente realizada de sus cuadros y se estudia la evolución cronológica de las partituras que el autor plasma en sus obras. Previamente, se contextualiza al autor en un período histórico de grandes cambios, en un movimiento artístico con una estética determinada –el cubismo– y en una ciudad en plena efervescencia: París. El cubismo constituye un cambio drástico en la forma de concebir el arte y Juan Gris es partícipe de él, uniendo aún más si cabe la música con el arte plástico. Muchas de sus obras contienen elementos musicales, que pueden parecerse –unas veces más y otras menos– a los objetos del mundo sensible que representan.

 

Palabras clave: arte plástico; cubismo; cubismo sintético; Juan Gris; música; elementos musicales; instrumentos; partituras.

 

 

Abstract

 

This scientific article aims to analyze the relationship between Juan Gris -a cubist painter from the first half of the 20th century- and music. We observe the musical instruments that appear in a previously made selection of his paintings and we study the chronological evolution of the scores that the author captures in his works. Previously, the author is contextualized in a historical period of great changes, in an artistic movement with a certain aesthetic –Cubism– and in a city in full effervescence: Paris. Cubism constitutes a drastic change in the way of conceiving art and Juan Gris is a participant in it, uniting music and plastic art even more. Many of his works contain musical elements, which may resemble -sometimes more and sometimes less- the objects of the sensitive world they represent.

 

Key words: plastic art; cubism; synthetic cubism; Juan Gris; music; musical presence; instruments; scores.

 

Puedes leer el artículo completo en el siguiente enlace: LA PRESENCIA MUSICAL EN EL CUBISMO SINTÉTICO DE JUAN GRIS

 

 

Sé el primero en comentar

Dejar una contestacion

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.


*