ANÀLISI DESCRIPTIVA DE L’ESTUDI DE LA MEMÒRIA EN ELS ALUMNES DE PIANO DEL CONSERVATORI SUPERIOR DE MÚSICA DE VALÈNCIA

Autora: Elena Doménech Lorente

 

Resum

La interpretació de memòria és un dels trets que identifiquen la praxi del pianista professional. No obstant això, gran part dels estudiants de piano presenten problemes de memòria a l’hora d’interpretar en públic degut, entre altres, al desconeixement de les estratègies necessàries per a emmagatzemar la informació en la memòria a llarg termini. Aquesta situació ha sigut observada al Conservatori Superior de Música de València i per això, la finalitat de la investigació ha sigut dur a terme un estudi que mostrara la realitat actual del centre, en el camp de la memorització del repertori pianístic. S’ha emprat una metodologia basada en la recollida de dades mitjançant un qüestionari que ha sigut contestat per 22 subjectes. La investigació presenta una realitat complexa on la majoria dels entrevistats afirma haver patit problemes de memòria durant la seua carrera musical, un baix percentatge ha aconseguit superar-los i molts d’ells desconeixen les estratègies per solucionar-los. També mostra que els participants que han superat els lapsus de memòria presenten patrons d’estudi molt semblants basats en l’anàlisi del contingut musical, fruit d’un canvi en la seua metodologia d’estudi.

Paraules clau: memorització musical; estratègies de memorització; piano; estudiants de conservatori.

 

Resumen

La interpretación de memoria es una de las características que identifican la praxis del pianista profesional. Sin embargo, gran parte de los estudiantes de piano presentan problemas de memoria a la hora de interpretar en público debido, entre otras razones, al desconocimiento de las estrategias necesarias para almacenar la información en la memoria a largo plazo. Esta situación ha sido observada en el Conservatorio Superior de Música de Valencia y es por ello que la finalidad de la investigación ha sido realizar un estudio que mostrase la realidad actual del centro, en el campo de la memorización del repertorio pianístico. Para ello, se ha utilizado una metodología basada en la recogida de datos a través de un cuestionario que ha sido contestado por 22 sujetos. La investigación presenta una realidad compleja donde la mayoría de los entrevistados afirma haber sufrido problemas de memoria a lo largo de su carrera, un bajo porcentaje ha conseguido superarlos y muchos desconocen las estrategias para solucionarlos. También muestra que aquellos que han superado los lapsus de memoria presentan patrones de estudio semejantes, basados en el análisis del contenido musical, fruto de un cambio en su metodología de estudio.

Palabras clave: memorización musical; estrategias de memorización; piano; estudiantes de conservatorio.

 

Abstract

Piano playing by heart is one of the most characteristic elements in professional pianists’ praxis. However, most of students show memorization problems while playing in public. Some of the reasons are that they don’t know about the necessary strategies to store the information learned in long-term memory in order for that it remains accessible by using appropriated recuperation techniques. This situation has been observed in High School of Music in Valencia and that’s why the main goal of the research is to elaborate an accurate description of reality in the centre. For that, a methodology based on data collect has been used. There were 22 pianists who participated in the study and answered the questionnaire sent. The investigation shows a complex reality where most of the interviewed present memorization problems while playing in public. Besides, just a low number of pianists has achieved to avoid them while most of the subjects don’t know how to stop having lapses during the interpretation. It has also been shown that pianists who don’t show memorization mistakes nowadays, even though they have had in the past, use similar study patterns, based on analyse of music content, as a result of a modification on their study habits.

Keywords: music memorization, memorization strategies, piano, Conservatory students.

 

LEER ARTÍCULO COMPLETO: ANÀLISI DESCRIPTIVA DE L’ESTUDI DE LA MEMÒRIA EN ELS ALUMNES DE PIANO DEL CONSERVATORI SUPERIOR DE MÚSICA DE VALÈNCIA.

Sé el primero en comentar

Dejar una contestacion

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.


*